***

سرخط اخبار

مطالب

صافی
 • انتخاب واحد نیم سال 94.1

  بنابر موافقت اداره خدمات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهلت انتخاب واحد برای آن گروه از دانشجویانی که در موعد مقرر موفق به انتخاب واحد نشده اند به شرح زیر تمدید گردید.

  22 و 24 شهریور: دانشجویان ورودی نیمسال دوم 92 و قبل از آن

  25 و 26 شهریور: دانشجویان ورودی نیمسال اول 93

  27 و 28 شهریور: دانشجویان ورودی نسمسال دوم 93

  ضمنا کلاسهای مرکز از 28 شهریور بطور کامل دایر خواهد بود.

   لطفا با رعایت ترم بندی پیشنهادی مرکز نسبت به انتخاب واحد اقدام نموده و پس از تاریخ حذف و اضافه با مراجعه به سامانه آموزشی خود از ویرایش احتمالی آن توسط مرکز آگاهی یابید.

  ****************************
   بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در نیم سال اول سال تحصیلی 95-94 ، انتخاب واحد از تاریخ 10 شهریور آغاز شده و تاریخ شروع کلاس ها 21 شهریور می باشد. لذا خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی های حق نظارت (از طریق سامانه آموزشی سجاد) و همچنین پرداخت بدهی های شهریه متغیر نیم سالهای گذشته و شهریه ثابت نیم سال پیش رو (از طریق امور مالی مرکز) قبل از آغاز انتخاب واحد اقدام فرمایید.