***

سرخط اخبار

مطالب

صافی
  • نخستین دوره مسابقات شطرنج دانشجویی

    نخستین دوره مسابقات شطرنج دانشجویی دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان هرمزگان

    18 اسفند ماه 1393، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس

    جهت نام نویسی به مراکز بسیج دانشجویی علمی کاربردی سطح استان یا امور دانشجویی مرکز جهاد دانشگاهی مراجعه نمایید.