***

سرخط اخبار

جستجو در سایت

زمان بندی انتخاب واحد ترم مهر 95

زمان بندی انتخاب واحد ترم مهر 95


• ورودی 1-93 و قبل از آن : 15 و 16 شهریور
• ورودی 2-93: 17 شهریور (کاردانی) و 18 شهریور (کارشناسی) 
• ورودی 1-94: 19و 20 شهریور(کاردانی) و 21 شهریور (کارشناسی) 
• ورودی 2-94: 22و 23 شهریور(کاردانی) و 24 شهریور (کارشناسی) 

شروع حذف و اضافه:11 مهر ماه به ترتیب نیمسال ورودی
پیش از تاریخ انتخاب واحد با مراجعه به واحد مالی نسبت به پرداخت شهریه ثابت اقدام نمایید.