***

سرخط اخبار

آدرس مرکز

بندرعباس، چهار راه نخل ناخدا، ابتدای بلوار دانشگاه، مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس.

صندوق پستی:7915913145

تلفن: 076- 33686070، 33681061

فکس: 076- 6684401